Hirdetmény: Óvoda-Bölcsőde beiratkozási rendje

2024.március.25.
Lébényi Óvoda-Bölcsőde beiratkozási rendjét a 2024/2025. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg.

 

1.) Beiratkozás időpontja: 2024. április 23-án (kedd) 8-16.00 óra között, valamint 2024. április 24-én (szerda) 8-16.00 óra között.

2.) A beiratkozás helye: A Lébényi Óvoda-Bölcsőde lébényi székhelyintézménye 9155 Lébény, Fő út 86., a Lébényi Óvoda-Bölcsőde Mecséri Tagóvodája, 9176 Mecsér, Fő u. 6.

3.) A nevelési év 2024. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig tart.

4.) Az óvoda felvételi körzete Lébény város, valamint Mecsér községek közigazgatási területére terjed ki.

5.) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6.) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2024. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • Nem kell beíratni a gyermeket, ha bölcsődei ellátásban részesül vagy ha a szülő az óvodai nevelésből való felmentését kéri. A szülő a tárgy év április 15 napjáig nyújthat be kérelmet a járási hivatalhoz. A szülő a kérelmében a gyermek családi körülményeire, sajátos helyzetére hivatkozhat. A felmentett gyermeket legkésőbb az ötödik életévében be kell íratni az óvodába.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (legkésőbb május 12-ig) írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

7.) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosságot igazoló hatósági bizonyítványokat (születési anyakönyvi kivonatát),
 • a szülő személyi azonosságát igazoló hatósági bizonyítványokat,
 • a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,
 • gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

8.) Az intézmény fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is (Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral /súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral/ küzd.)

9.) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, vagy akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § értelemében szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást a rendőrség folytatja le és bizonyítottság esetén pénzbírságot szabhat ki.

10.) Értesítés a döntésről: Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2024. május 24.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

11.) A jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Lébény Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A hirdetmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Kovátsné Uray Tímeához (9155 Lébény, Fő út 86. tel.: 06-20/9589070, email cím: ovoda@lebeny.hu) szíveskedjenek fordulni.

Lébényi Város Önkormányzata

Széchenyi 2021