Közösségi Ház és Könyvtár

2015.március.13.

Közösségi Ház

Cím: 9155 Lébény, Akácfa utca 76.

Telefon: 96/ 822-120

Eseménynaptár

Közösségi Ház - Nyitva tartás:

 • Hétfő: 08:00-16:00
 • Kedd: 08:00-16:00
 • Szerda: 08:00-16:00
 • Csütörtök: 08:00-18:00
 • Péntek: 08:00- 16:00
 • Szombaton és vasárnap: A hétvégi rendezvények időpontjához igazodva.

 

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A Közösségi Ház egyrészt egy épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben.

Másrészt az itt elvégzett szakmai feladatok segítik a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzik a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét. Működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi. Tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, ennek tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja. Mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető.

Együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel. Részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.

 

A Közösségi Háznak a Közművelődési törvény értelmében legalább 3 alapszolgáltatást kell biztosítania.

Esetünkben ezek:

 

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

Ennek keretében ellátott szakmai feladatok:

 • a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítjuk
 • a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremtünk
 • fórumot szervezünk a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

 

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ennek keretében ellátott szakmai feladatok:

 • a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő közösségfejlesztő programok, tevékenységek szervezése
 • önkéntes tevékenységek támogatása
 • a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok, tevékenységek szervezése
 • a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programok, tevékenységek szervezése
 • a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programok, tevékenységek szervezése
 • a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatás biztosítása a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, valamint a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeinek biztosítása.

 

3. A hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítéséhez szükséges feltételek biztosítása

Ennek keretében ellátott szakmai feladatok:

 • a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport, szakkör, klub működtetése, a művelődő közösségek ezirányú munkájának támogatása
 • részvétel a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, valamint a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése, és azok megvalósításának támogatása
 • az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával történik az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmainak megszervezése.

 

4. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Ennek keretében ellátott szakmai feladatok:

 • a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervezünk, elősegítjük azok létrejöttét, támogatjuk azok működését, valamint a közösségek ezen irányú tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújtunk.

 

Könyvtárunk 2016-ban csatlakozott a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér térségi szolgáltatásához, a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez.

Biztosítjuk az itt élők általános tájékozódásához, művelődéséhez, tanulásához, szakmai munkájához, valamint az igényes szórakozásához szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat. A könyvtár gyűjteménye a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan bővül.

A KKSZR a következő szolgáltatásokat nyújtja a településünk könyvtára számára:

 • Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát
 • A vásárolt dokumentumokat számítógépes nyilvántartásba veszi
 • Elvégzi a dokumentumok formai és tartalmi feltárását
 • Segíti a helyi programok szervezését
 • Elősegíti az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást
 • Szakmai segítséget nyújt a szolgáltató helyen dolgozó könyvtáros munkájához
 • Továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató hely könyvtárosának

https://kszr.gyorikonyvtar.hu// oldalon lehet megtekinteni a Lébényi Jókai Mór Közösségi Könyvtár online katalógusát és eseménynaptárát.

 

A könyvtár térítésmentes, de beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai:

 • a könyvtári állomány helyben használata
 • közel 15-féle folyóirat legfrissebb és archív számai a szabadpolcokon
 • információk a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • otthonos olvasósarok és találkozási pont
 • gyereksarok
 • más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérése

További ingyenes szolgáltatások:

 • 2 állomásos számítógépterem, ahol az ingyenes internetezési, fénymásolási és szkennelési lehetőség mellett a látogatók segítséget kaphatnak önéletrajz-írásban, ügyfélkapus ügyintézésben.

Számítógépterem

Nyitva tartás:

 • Hétfő: 8.00-12.00
 • Kedd: 11:00-16:00
 • Szerda: 8:00-12:00
 • Csütörtök: 14:00-18:00
 • Péntek: 11:00-16:00

 

Könyvajánló

 

Jókai Mór Közösségi Könyvtár

Cím: 9155 Lébény, Akácfa utca 76.

Telefon: 96/ 822-120, 20/ 583-9780

Email: konyvtar@lebeny.hu

Könyvtár nyitvatartása:

 • Hétfő: 8.00-12.00
 • Kedd: 11:00-16:00
 • Szerda: 8:00-12:00
 • Csütörtök: 14:00-18:00
 • Péntek: 11:00-16:00
Laki Ibolya
Laki Ibolya
Könyvtáros
96/ 822-120, 20/ 583-9780

Tevékenység:

 • könyvtári szolgáltatások biztosítása
 • értékteremtő programok szervezése
 • olvasáskultúra fejlesztése
 • kölcsönzés
 • helybenhasználat
 • információszolgáltatás
 • helyismereti gyűjtemény
 • internethasználat
 • rendezvények
 • könyvtárközi kölcsönzés
Laki Ibolya
Laki Ibolya
Közösségi Ház munkatársa
20/462-1366

Tevékenysége:

 • terembérlési ügyek intézése (Civil Centrum, Művelődési Klub, Közösségi Ház)
 • Lébény logós termékek árusítása
 • közművelődési programok előkészítésében és lebonyolításában való részvétel
 • eseménynaptár aktualizálása
 • információnyújtás
Árendás Anikó
Árendás Anikó
Kulturális referens
30/631-3720

Tevékenysége:

 • rendezvényszervezés
 • egészségfejlesztési-, ifjúsági közösségi-, közművelődési programok szervezése
 • Lébény újság szerkesztésében való közreműködés
 • civil szervezetekkel való kapcsolattartás, munkájuk segítése
 • együttműködés más intézményekkel, különösen az NMI -vel, a helyi HACS-csal
 • játszóházak, táborok szervezése, lebonyolítása
 • helyi értéktár kialakításának koordinálása
 • pályázatfigyelés, pályázatok írásában való közreműködés
dr. Tóth Tünde
dr. Tóth Tünde
jegyző
06-96-360-033 / 11-es mellék
dr. Szüts Ádám
dr. Szüts Ádám
aljegyző
 06-96-360-033 / 9-es mellék

Tevékenysége:

 • üzletek működési engedélye
 • telepengedélyezés
 • bejelentés-köteles kereskedelmi és
  ipari tevékenység nyilvántartásba vétele
 • kereskedelmi szálláshelyek 
  engedélyezése, nyilvántartásba vétele
 • képviselő-testületi ügyek, 
  testületi jegyzőkönyvek elkészítése
Varga Richárd Istvánné Fehérvári Zsuzsanna
Varga Richárd Istvánné Fehérvári Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
96/360-033 / 4-es mellék

Tevékenysége:

 • anyakönyvi ügyek
 • hagyatéki ügyintézés
 • szociális ügyek (települési támogatások)
 • gyermekvédelmi ügyek
Nagyné Wenesz Judit
Nagyné Wenesz Judit
igazgatási ügyintéző
06-96-360-033 / 11-es mellék

Tevékenysége:

 • ügyfélszolgálati feladatok
 • irattározás
 • lakcím-nyilvántartás
 • kifüggesztési eljárások
Kovács Edit
Kovács Edit
adóügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 3-as mellék

Tevékenysége:

 • helyi adóügyek (építményadó, magánszemélyek kommunális adója,
  iparűzési adó, idegenforgalmi adó)
 • gépjárműadó
 • talajterhelési díj
 • adók módjára behajtandó köztartozások
 • adó-és értékbizonyítványok, adóigazolások és költségmentességi 
  igazolások kiadása
Hackné Prémus Irén
Hackné Prémus Irén
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Nátz Imréné
Nátz Imréné
pénzügyi ügyintéző
 06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Matsek Istvánné
Matsek Istvánné
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 7-es mellék

Tevékenysége:

 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
 • személyzeti ügyek
 • pénztári ki és befizetés
Mike Bianka
Mike Bianka
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Merkó Éva
Merkó Éva
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Tóth Róbert
Tóth Róbert
településüzemeltetési ügyintéző
06-96-360-033 / 8-as mellék

Tevékenysége:

 • munkavédelem, tűzvédelem
 • környezetvédelmi ügyek
 • közterület-használattal, közterület felbontással kapcsolatos ügyintézés
 • tárgyi eszköz beszerzés, gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • méhészek nyilvántartása
 • leltárnyilvántartás
Mészáros Dóra
Mészáros Dóra
polgármesteri referens
06 20 487 6580

Tevékenysége:

 • marketing és kommunikáció
 • weboldal, facebook oldal kezelése, szerkesztése,
 • rendezvények kommunikációjának megvalósítása
 • média megjelenések kezelése
 • Lébény Újság szerkesztése, fényképezés
 • civil szervezetek munkájának segítése, pályázatfigyelés
Feketéné Bíró Krisztina
Feketéné Bíró Krisztina
igazgatási ügykezelő
06-96-216-512

Tevékenysége:

 • ügyfélszolgálati feladatok
 • irattározás
 • lakcím-nyilvántartás
 • kifüggesztési eljárások
 • jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek előkészítése
 • testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése
Mészárosné Nagy Mariann
Mészárosné Nagy Mariann
pénzügyi ügyintéző
06-96-216-512

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
 • pénztári ki és befizetés
Laki Ibolya
Laki Ibolya
Könyvtáros
96/ 822-120, 20/ 583-9780

Tevékenység:

 • könyvtári szolgáltatások biztosítása
 • értékteremtő programok szervezése
 • olvasáskultúra fejlesztése
 • kölcsönzés
 • helybenhasználat
 • információszolgáltatás
 • helyismereti gyűjtemény
 • internethasználat
 • rendezvények
 • könyvtárközi kölcsönzés
Laki Ibolya
Laki Ibolya
Közösségi Ház munkatársa
20/462-1366

Tevékenysége:

 • terembérlési ügyek intézése (Civil Centrum, Művelődési Klub, Közösségi Ház)
 • Lébény logós termékek árusítása
 • közművelődési programok előkészítésében és lebonyolításában való részvétel
 • eseménynaptár aktualizálása
 • információnyújtás
Árendás Anikó
Árendás Anikó
Kulturális referens
30/631-3720

Tevékenysége:

 • rendezvényszervezés
 • egészségfejlesztési-, ifjúsági közösségi-, közművelődési programok szervezése
 • Lébény újság szerkesztésében való közreműködés
 • civil szervezetekkel való kapcsolattartás, munkájuk segítése
 • együttműködés más intézményekkel, különösen az NMI -vel, a helyi HACS-csal
 • játszóházak, táborok szervezése, lebonyolítása
 • helyi értéktár kialakításának koordinálása
 • pályázatfigyelés, pályázatok írásában való közreműködés
dr. Tóth Tünde
dr. Tóth Tünde
jegyző
06-96-360-033 / 11-es mellék
dr. Szüts Ádám
dr. Szüts Ádám
aljegyző
 06-96-360-033 / 9-es mellék

Tevékenysége:

 • üzletek működési engedélye
 • telepengedélyezés
 • bejelentés-köteles kereskedelmi és
  ipari tevékenység nyilvántartásba vétele
 • kereskedelmi szálláshelyek 
  engedélyezése, nyilvántartásba vétele
 • képviselő-testületi ügyek, 
  testületi jegyzőkönyvek elkészítése
Varga Richárd Istvánné Fehérvári Zsuzsanna
Varga Richárd Istvánné Fehérvári Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
96/360-033 / 4-es mellék

Tevékenysége:

 • anyakönyvi ügyek
 • hagyatéki ügyintézés
 • szociális ügyek (települési támogatások)
 • gyermekvédelmi ügyek
Nagyné Wenesz Judit
Nagyné Wenesz Judit
igazgatási ügyintéző
06-96-360-033 / 11-es mellék

Tevékenysége:

 • ügyfélszolgálati feladatok
 • irattározás
 • lakcím-nyilvántartás
 • kifüggesztési eljárások
Kovács Edit
Kovács Edit
adóügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 3-as mellék

Tevékenysége:

 • helyi adóügyek (építményadó, magánszemélyek kommunális adója,
  iparűzési adó, idegenforgalmi adó)
 • gépjárműadó
 • talajterhelési díj
 • adók módjára behajtandó köztartozások
 • adó-és értékbizonyítványok, adóigazolások és költségmentességi 
  igazolások kiadása
Hackné Prémus Irén
Hackné Prémus Irén
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Nátz Imréné
Nátz Imréné
pénzügyi ügyintéző
 06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Matsek Istvánné
Matsek Istvánné
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 7-es mellék

Tevékenysége:

 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
 • személyzeti ügyek
 • pénztári ki és befizetés
Mike Bianka
Mike Bianka
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Merkó Éva
Merkó Éva
pénzügyi ügyintéző
06-96-360-033 / 6-os mellék

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
Tóth Róbert
Tóth Róbert
településüzemeltetési ügyintéző
06-96-360-033 / 8-as mellék

Tevékenysége:

 • munkavédelem, tűzvédelem
 • környezetvédelmi ügyek
 • közterület-használattal, közterület felbontással kapcsolatos ügyintézés
 • tárgyi eszköz beszerzés, gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • méhészek nyilvántartása
 • leltárnyilvántartás
Mészáros Dóra
Mészáros Dóra
polgármesteri referens
06 20 487 6580

Tevékenysége:

 • marketing és kommunikáció
 • weboldal, facebook oldal kezelése, szerkesztése,
 • rendezvények kommunikációjának megvalósítása
 • média megjelenések kezelése
 • Lébény Újság szerkesztése, fényképezés
 • civil szervezetek munkájának segítése, pályázatfigyelés
Feketéné Bíró Krisztina
Feketéné Bíró Krisztina
igazgatási ügykezelő
06-96-216-512

Tevékenysége:

 • ügyfélszolgálati feladatok
 • irattározás
 • lakcím-nyilvántartás
 • kifüggesztési eljárások
 • jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek előkészítése
 • testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése
Mészárosné Nagy Mariann
Mészárosné Nagy Mariann
pénzügyi ügyintéző
06-96-216-512

Tevékenysége:

 • könyvelés
 • költségvetés, beszámoló elkészítése
 • vagyonnyilvántartás
 • pályázati ügyintézés
 • pénzügyi, gazdálkodási feladatok
 • pénztári ki és befizetés