Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Hirdetmények, felhívások

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) alapján 2020. május 18-tól bizonyos, az ágazati jogszabályok szerint engedély alapján végezhető tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek (ellenőrzött bejelentés).

A Kr. hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben terjed ki, amelyekben a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. Ezen ügyek a következők: működési engedély, telepengedély, rendezvénytartási engedély, közterületi fa kivágására adott engedély.

A jegyző az ellenőrzött bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus visszaigazolást küld. A bejelentés megtételére szolgáló e-mail-cím: bejelentes@lebeny.hu.  Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a címen kizárólag a Kr. szerinti bejelentéseket tudjuk fogadni!

Az ellenőrzött bejelentés benyújtása: a bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

•          az ügyfélkapu útján,

•          elektronikus űrlap útján,

•          általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás (E-papír) útján, valamint

•          e-mail (kizárólag a honlapon e célra közzétett) útján

megtett bejelentés. Kérjük, az automatikus visszaigazolást megőrizni!

A bejelentés tartalma: a bejelentés mindazon adatokat tartalmazza, amelyeket az ágazati jogszabály az adott engedélykérelemre előír. A bejelentéshez mellékelni kell a jogszabályban előírt mellékleteket is, kivéve azokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ilyen nem mellékelt dokumentum tartalmáról az ügyfélnek a bejelentésben kell nyilatkoznia, egyidejűleg nyilatkoznia kell azon körülményekről, amelyek a bejelentés hiányosságát indokolják.

Az eljárásért fizetendő díj: a bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni vagy megfizetni. Abban az esetben, ha a Kr. alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100 %-ára kell kiegészíteni.

Ügyintézési határidő:

•          amennyiben szakhatóság nem vesz részt az eljárásban, 8 nap,

•          szakhatóság részvétele esetén 12 nap.

A hatóság számára rendelkezésre álló határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja olyan napra esik, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Tevékenység végzése:

Az engedélyköteles tevékenység – amennyiben a hatóság azt az ügyintézési határidőn belül nem tiltja meg –, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, a bejelentéstől számított nyolc, illetve 12  napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető.

Ügyintézés:

A hatóság ellenőrzi a bejelentést és amennyiben a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak, erről a Kr.-ben meghatározott határidőn belül elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján értesítést közöl az ügyféllel. A hatóság az értesítésben ismerteti az ahhoz fűződő joghatás beálltát: az engedélyköteles tevékenység az értesítés közlését követően végezhető, ill. a tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni.

Tevékenység megtiltása:

A hatóság a Kr.-ben meghatározott határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

1.         a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Kr. hatálya alá;

2.         az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll;

3.         a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható;

4.         a bejelentés oly mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy

5.         a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Az eljáró hatóság köteles a végzést meghozni, ha ezt a szakhatóság az a) – d) pont szerinti okból kezdeményezi.

A végzést nem kell megindokolni és vele szemben nincs helye jogorvoslatnak. A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le.

Hatóság hallgatása = kézbesítési (közlési) vélelem:

Ha a hatóság az értesítést határidőben nem közli az ügyféllel, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén azt közöltnek kell tekinteni:

•          a bejelentés szerinti tevékenység a Kr. hatálya alá tartozik,

•          a bejelentést elektronikus úton a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnél tették meg és

•          ez utóbbi a bejelentés megtételének automatikus elektronikus visszaigazolásával igazolható.

 

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

Bölcsőde építése Lébényben