Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a lebeny.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el
Bölcsőde

Óvoda-Bölcsőde beiratkozási rendje

Óvoda-Bölcsőde beiratkozási rendje

Hirdetmény a Lébény Város Önkormányzata fenntartásában működő Lébényi Óvoda-Bölcsőde beiratkozási rendjét a 2022/2023. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Beiratkozás időpontja: 2022. április 26-án (kedd) 8.00-16.00 óra között, valamint 2022. április 27-én (szerdán) 8.00-16.00 óra között.

2.) A beiratkozás helye: A Lébényi Óvoda-Bölcsőde lébényi székhelyintézménye 9155 Lébény, Fő út 86., a Lébényi Óvoda-Bölcsőde Mecséri Tagóvodája, 9176 Mecsér, Fő u. 6. valamint a Lébényi Óvoda- Bölcsőde Bezi Tagóvodája, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.

3.) A nevelési év 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart.

4.) Az óvoda felvételi körzete Lébény város, valamint Mecsér és Bezi községek közigazgatási területére terjed ki.

5.) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6.) A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

-             Be kell íratni minden gyermeket, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

-             Nem kell beíratni a gyermeket, ha bölcsődei ellátásban részesül vagy ha a szülő az óvodai nevelésből való felmentését kéri. A szülő a tárgy év április 15 napjáig nyújthat be kérelmet a járási hivatalhoz. A szülő a kérelmében a gyermek családi körülményeire, sajátos helyzetére hivatkozhat. A felmentett gyermeket legkésőbb az ötödik életévében be kell íratni az óvodába.

-             A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (legkésőbb május 12-ig) írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

-             Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

-             A Bezi tagóvodában német nyelven nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást végez. (A kisebbségi óvodai nevelés formája: a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet IV. B) pontja szerinti kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda.)

-             Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

7.) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

-             a gyermek nevére kiállított személyi azonosságot igazoló hatósági bizonyítványokat (születési anyakönyvi kivonatát),

-             a szülő személyi azonosságát igazoló hatósági bizonyítványokat,

-             a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,

-             gyermek TAJ kártyáját,

-             a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,

-             nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),

-             a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

8.) Az intézmény fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is (Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral /súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral/ küzd.) 

9.) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, vagy akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § értelemében szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást a rendőrség folytatja le és bizonyítottság esetén pénzbírságot szabhat ki.

10.) Értesítés a döntésről: Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2022. május 27.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

11.) A jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Lébény Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A hirdetmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez, Kovátsné Uray Tímeához (9155 Lébény, Fő út 86. tel.: 06-20/9589070, email cím: ovoda@lebeny.hu) szíveskedjenek fordulni.

 

Lébényi Város Önkormányzata

 


Bölcsődei beíratás

Kedves kisgyermekes Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy amennyiben a 2022/2023. nevelési évre (bölcsődei nevelési év 2022. szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart), bölcsődébe szeretnék íratni gyermeküket, előzetes időpont egyeztetés után, személyesen jelezzék szándékukat, elsősorban, 2022. április 26-án (kedd) 8-12 óráig, és április 27-én (szerda) 12-16 óráig előzetes igényfelmérés céljából.

A bölcsődei beiratkozás helye:

Lébényi Óvoda - Bölcsőde 9155 Lébény, Fő út 86. (Bölcsőde épülete), amely az Óvoda mögött helyezkedik el.

Időpontot a 0620/2310269-es telefonszámon tudnak Önök egyeztetni a bölcsőde vezetőjével, illetve bármely felmerülő kérdés esetén, szintén ezen a telefonszámon tudnak érdeklődni       8-16 óráig.

Természetesen a fenti időpontok után is folyamatosan fogadjuk jelentkezésüket.

 

Szeretnénk megkérni azokat a kisgyermekes Szülőket, akik az elmúlt nevelési évre 2021/2022 nyújtottak be kérelmet 2021-ben, és férőhely hiányában nem tudták igénybe venni a bölcsődei ellátást, de továbbra is igényt tartanak a következő 2022/2023 nevelési évre, amennyiben a gyermekük nem töltötte be a harmadik életévét, hogy ismét jelezzék szándékukat. 

 

Amennyiben a járványhelyzet esetleg ismét úgy alakul, kérnénk Önöket a járványügyi szabályok betartására, (szájmaszk használata, kézfertőtlenítés…).

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható:

a) az adott év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be;

b) a következő év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, és a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani;

c) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig;

d) sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti;

 

Akik nem a nevelési év elejétől kérik a bölcsődei felvételt (2022. szeptember), hanem a nevelési év II. felétől (2023. január), azok a gyermekek várólistára kerülnek.

Ha a megadott dátumig (amikortól igénylik a bölcsődét), marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül.

A bölcsődei felvételről minden esetben, emailben, melyet a kérelem lapon szükséges megadni, természetesen, aki rendelkezik vele, vagy postai úton értesítjük Önöket, 2022. június végéig.

 

2022.03.23.

Tisztelettel:   Fülöp Renáta                                                             Kovátsné Uray Tímea

            bölcsődevezető-kisgyermeknevelő                                           intézményvezető

 

Bölcsőde építése Lébényben